Paard en Landschap respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Paard en Landschap worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.paardenlandschap.eu. Paard en Landschap acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Paard en Landschap zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Paard en Landschap verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Paard en Landschap, zoals bij:

  • Telefonisch of mailcontact;
  • Het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website;
  • Het aangaan van een overeenkomst met Paard en Landschap of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst;
  • Het inschrijven voor de ontvangst van nieuwbrieven, e-books, magazines en/of blogs;
  • Het schrijven en plaatsen van een review op de website.

De persoonsgegevens die u Paard en Landschap verstrekt, worden in beginsel slechts verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven. Dat wil zeggen dat indien u uw persoonsgegevens opgeeft bijvoorbeeld in verband met het aangaan van een overeenkomst met Paard en Landschap, Paard en Landschap uw persoonsgegevens slechts verwerkt (waaronder wordt verstaan elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, zoals “gebruiken”, “verzamelen”, “verstrekken aan derden”, etc., etc.) voor zover dat nodig is om die overeenkomst uit te voeren, of dat wanneer u telefonisch of per e-mail contact opneemt met Paard en Landschap, Paard en Landschap de in dat verband door u verstrekte persoonsgegevens, uitsluitend verwerkt om uw contactverzoek in behandeling te nemen. In deze voorbeelden kan de overeenkomst niet goed worden uitgevoerd c.q. het contactverzoek niet goed worden behandeld, indien u de nodige persoonsgegevens niet verstrekt. Daarnaast is het onvermijdelijk om uw persoonsgegevens ook voor zogenoemde gerechtvaardigde belangen te verwerken, welke type verwerkingen eveneens in dit privacybeleid zijn beschreven.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en Paard en Landschap gesloten overeenkomst, kunnen de door u opgegeven persoonsgegevens worden gedeeld met derden als zij bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals een door Paard en Landschap in te schakelen collega-ontwerper of leverancier van beplanting of (tuin)materialen. Verder is het zo dat indien u met Paard en Landschap afspreekt dat zij offertes voor u aanvraagt bij bijvoorbeeld hoveniers of aannemers, zij met uw voorafgaande instemming bepaalde persoonsgegevens aan de betreffende derde verstrekt. De hiervoor bedoelde derden ontvangen uitsluitend die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de door Paard en Landschap aan hun opgedragen taken uit te voeren. 

Het is mogelijk dat u zich via de website of anderszins aanmeldt voor de ontvangst van nieuwsbrieven, magazines en/of blogs. De in het kader daarvan door u verstrekte persoonsgegevens worden door Paard en Landschap uitsluitend verwerkt om aan u de gevraagde magazines c.q. blogs te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van deze berichtgeving uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

Indien u eens een overeenkomst met Paard en Landschap hebt gesloten, mag Paard en Landschap u zonder voorafgaande instemming berichten, zoals nieuwsbrieven per e-mail toesturen indien deze berichten in overwegende mate betrekking hebben op diensten en/of producten die eerder door u van Paard en Landschap zijn afgenomen. Ook in dat geval geldt dat u zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten kunt uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en Paard en Landschap gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst. “Overeenkomst” moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo wordt uw eventuele inschrijving voor de ontvangst van nieuwsbrieven e.d., maar ook het plaatsen van een review op de website, ook als “overeenkomst” aangemerkt.

Daarnaast verwerkt Paard en Landschap persoonsgegevens op de zogenoemde rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”. Zo verwerkt Paard en Landschap soms ook persoonsgegevens die niet van de betrokkene zelf afkomstig zijn. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer een opdrachtgever van een ander bedrijf, een ontwerpopdracht aan Paard en Landschap uitbesteedt. Het gaat dan om de naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres van de betrokkene. In hetzelfde verband kan het voorkomen dat wanneer Paard en Landschap een cursus of lezing geeft, zij van haar opdrachtgever de contactgegevens van deelnemers aan de cursus of lezing ontvangt met het doel om naslagwerk aan deze deelnemers te versturen. Het gaat dan enkel om de naam en het e-mailadres van de deelnemers. 

Onder gerechtvaardigde belangen worden verder ook begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Paard en Landschap of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Paard en Landschap, om de website en e-mailvoorzieningen van Toffe Tuinen te kunnen exploiteren, de exploitant van de door Paard en Landschap gebruikte reviewsoftware voor het kunnen openbaren van uw review op de website, de exploitant van de door Toffe Tuinen gebruikte cloud-software, zoals Dropbox en iCloud, voor de opslag van data en het delen van uw persoonsgegevens met een boekhoud-/administratiekantoor om de administratie en boekhouding van Paard en Landschap te kunnen verzorgen.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde personen binnen Paard en Landschap toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Paard en Landschap persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. Paard en Landschap zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Paard en Landschap vallen, evenals eventueel door Paard en Landschap ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Paard en Landschap de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Paard en Landschap de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Paard en Landschap, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Paard en Landschap te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Paard en Landschap een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Paard en Landschap verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Paard en Landschap slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Paard en Landschap legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Contact

Voor vragen over dit privacybeleid of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Paard en Landschap, kunt u contact opnemen met Paard en Landschap. Paard en Landschap helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Paard en Landschap of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Paard en Landschap

Haneman 3

6645CA Winssen

Telefoonnummer: +31 (0) 623452828

E-mailadres: info@paardenlandschap.eu